top of page

Mensen bepalen het succes van organisaties. Succes in het realiseren van de gezamenlijke ambitie en doelstellingen vanuit de overtuiging dat organisaties medewerkers laten schitteren en dat goed leiderschap dit faciliteert. 

 

HR STRATEGEN is aantoonbaar succesvol om organisaties op een vernieuwende wijze te begeleiden naar duurzame vitaliteit. Onze belangrijkste aandachtsgebieden daarbij zijn:

 

  • HR beleid

  • Cultuur van de organisatie

  • Agile als mindset

  • Leiderschap en ontwikkeling

  • Talent management

 

Wij vertalen onze visie op verschillende manieren naar onze opdrachtgevers, adviseren op strategisch niveau  -de kernactiviteit van ons bureau- en maken samen met u een lange termijnplanning. Met de inzet van (team)coaches, trainers en interimmanagers ondersteunen wij organisaties in de praktijk bij de noodzakelijke organisatorische aanpassingen.

Hierbij gaat het altijd om maatwerktrajecten waardoor de organisatie zich optimaal ontwikkelt, het fundament wordt gelegd voor duurzame vitaliteit en uw ambities worden verwezenlijkt. 

 

HR STRATEGEN werkt nauw samen met L&D Support. Hierdoor krijgt u nog meer inzicht in uw organisatie of een onderdeel daarvan. Inzicht in persoonlijkheid en competenties, maar ook in mentale weerbaarheid en belastbaarheid van teams en individuen.

Ook brengen wij onderlinge relaties en verborgen talenten in beeld en meten de flexibiliteit van uw organisatie en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers. De oplossingen en interventies zijn daardoor nooit one size fits allmaar op individueel niveau altijd op maat gemaakt.

 

Onze werkwijze

Het eerste gesprek gaat over u en uw organisatie. Waaróm en waarin wilt u investeren, wat zijn uw ambities? Dit gesprek geeft in grote lijnen richting aan het vervolg.

1. Het is zinvol om eerst op strategisch niveau in gesprek te gaan om uw

    vraagstelling in groter perspectief te plaatsen.

2. U start een traject met een duidelijke ambitie en samen zoeken wij in

    welke vorm dat het beste past binnen uw context.

Onze aanpak is maatwerk, gebaseerd op meest recente inzichten en altijd met respect en begrip voor de eigenheid van uw organisatie.

 

HR Beleid

Het organisatieonderdeel HR(M) is net als de rest van de organisatie die zij ondersteunt, permanent in ontwikkeling. Afhankelijk van de fase waarin deze ontwikkeling zich bevindt, veranderen telkens de ambities en worden de doelen en bijhorende manieren van denken en werken aangepast.

HR STRATEGEN werkt vanzelfsprekend met de laatste -bewezen- inzichten en biedt daarmee ondersteuning aan de ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers.

Of het nu performance management is dat centraal staat,  of de invloed van de circulaire economie op het HR beleid of het on-demand partner zijn van de business, HR STRATEGEN maakt de transitie die noodzakelijk is mede mogelijk.

Ook hierbij speelt de cultuur van de organisatie en de kwaliteiten die mensen en teams hebben, een centrale rol.

Cultuur van de organisatie

Rond cultuurtrajecten en het veranderen van koers heerst wel eens het misverstand dat dit altijd een organisatie-breed traject moet zijn. Medewerkers uit alle lagen en afdelingen worden dan bijeengebracht en krijgen allemaal dezelfde ‘saus’ van verandering aangereikt. 
Niet zelden eindigend als een 10 puntenplan op een poster in de kantine…

 

HR STRATEGEN is ervan overtuigd dat succesvolle veranderingen altijd starten bij de individuele medewerker die samen met collega’s zijn/haar persoonlijke ambitie in lijn brengt met die van de organisatie. Cultuur is hoe mensen zich met en naar elkaar gedragen en dat verschilt per onderdeel binnen de organisatie.

Bij de afdeling Verkoop gaat het er anders aan toe dan bij de Administratie en de omgangsvormen zijn in de boardroom totaal anders dan bij de facilitaire dienst.

Wat allen met elkaar verbindt is de gezamenlijke ambitie en de gedeelde kernwaarden. Ze zijn allebei van invloed op de dagelijkse samenwerking en het onderlinge gedrag en vormen daarmee de sleutel tot succes.

 

Ieder veranderproces moet gerelateerd zijn aan een ambitie. Daarnaast moet de organisatie de noodzaak voelen dat veranderingen zinvol zijn. Cultuur vormt zich vanaf de werkvloer, geïnspireerd door leidinggevenden die het goede voorbeeld geven.

 

Agile - Mindset

HR STRATEGEN is ervan overtuigd dat organisaties beter functioneren wanneer zij agile (lichtvoetig) zijn. Wij zien agile als manier van samenwerken binnen groepen, gebaseerd op de heersende cultuur van die groep.

Daarnaast spelen competenties en gedrag een essentiële rol. Deze samenwerking kenmerkt zich door het vermogen van de groep zich snel aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden en eisen. Vertrouwen tussen de leden van de groep is daarvoor onontbeerlijk en vormt een kernwaarde. 

 

Vormen van agility worden vaak als een nieuwe werkstandaard, breed in de organisatie geïntroduceerd. De ervaring leert dat het effectiever is te starten op kleine schaal, met één team of groep.

Die laat je het werk uitvoeren volgens hun eigen ideeën en normen, gekoppeld aan de ambitie die past bij hun opdracht. Hun succes wordt een voorbeeld voor de rest binnen de organisatie en leidt ertoe dat collega-medewerkers zich open stellen voor ‘dat andere’ waarvan ze zien en merken dat het effectiever is, leuker en beter. Gaandeweg sluit men zich aan en ontstaat een lichtvoetige, lerende organisatie.

 

Leiderschap en ontwikkeling

Leiderschap impliceert vooral de manier waarop je in staat bent vertrouwen te realiseren tussen mensen.

Teamgeest, betrokkenheid en het creëren van een veilige werkomgeving, waarin medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun werkzaamheden, vanuit verbinding met de ambitie, de stip op de horizon.

 

Deze aspecten hangen nauw samen met de manier waarop de waarden en normen van de organisatie binnen de groep worden beleefd.

Hiervoor is de voorbeeldfunctie van de leidinggevende onontbeerlijk.

 

"Een leider die het beste uit zijn team haalt, haalt ook het beste uit zichzelf"

 

De leidinggevende die de ontwikkeling en groei van medewerkers als uitgangspunt van zijn functie heeft, versterkt niet alleen het vertrouwen, maar werkt tegelijkertijd aan inzet, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Zo wordt praktisch invulling gegeven aan talentontwikkeling binnen de organisatie.

 

Talentmanagement 

Organisaties in ontwikkeling vereisen voortdurend andere competenties van de medewerkers. Het vroegtijdig signaleren van in de toekomst vereiste competenties, vraagt om gedegen talentmanagement.

Dit betekent inzicht krijgen in welke verborgen talenten er zijn in de staande organisatie en tegelijk kunnen voorzien waar mogelijk een competentiekloof ontstaat.

Talentmanagement is daarmee onlosmakelijk verbonden met het recruitmentproces. 

 

Middels Profilizer® brengen wij competenties en talenten van zowel individuen, teams als de gehele organisatie scherp in beeld. 

bottom of page